Refleksjoner feb 11, 2021 3 minutter

Seks grunnleggende spørsmål for en god strategi

Marit-Helen Kåring // Kåring Ledelse

Vi lever i en verden hvor vi må håndtere raske endringer. Organisasjonsutvikling og omstillingsevne er helt avgjørende for at bedrifter skal lykkes. Det er ikke lenger slik at de store spiser de små, nå er det de raske som spiser de trege.

En strategi for organisasjonsutvikling og omstillingsevne, bør først og fremst være synlig og gjenkjennbar for alle ansatte i organisasjonen – uavhengig av stilling og ansvarsområder. Med en tydelig strategi i bunn vil man oppnå bedre resultater, og få mer igjen for de ressursene man investerer i å utvikle organisasjonen og de ansatte. 

En slik strategi bør definere målene organisasjonen har for sin utvikling og inneha en plan for hvordan man skal oppnå ønskede resultater. Samtidig bør strategien være et levende dokument. Den bør justeres etter behov eller ved endring, og må være lett å forstå og bruke i praksis. Med en strategi som er oppdatert og anvendelig i praksis, vil det være lettere å opprettholde et bevisst forhold til den – på tvers av avdelinger og nivåer.

De seks viktige spørsmålene

Strategi handler mye om å kartlegge interne ressurser i bedriften, og å innhente kunnskap om hvordan mennesker, systemer og strukturer påvirker effektivitet og resultater.

Det er særlig seks spørsmål en bør stille seg for å danne et solid grunnlag for en god strategi:


1. Passer tjenestene eller produktene dere leverer til kundenes behov?

Du har bygd en lønnsom og suksessrik bedrift med bakgrunn i din kunnskap og kompetanse, og alt tyder på at veksten skal fortsette i mange år. Men er du sikker på at kundene trenger det samme i dag som i morgen? Og hva med om 5 år? Intern innovasjon og organisasjonsutvikling, samt evnen til å snu seg raskt, vil definere fremtidens vellykkede selskaper.


2. Har dere felles mål?

Sammen etablerer vi en intensjon som definerer retning og gir oss mål, for å skape en felles forståelse for hvor man skal. Det betyr å ha tanker om hva dere vil oppnå, og reflektere over hva det betyr. Vi jobber sammen for å definere utfordringer, mål og muligheter.


3. Utnytter dere kompetansen i bedriften på riktig måte?

Det er viktig at vi stiller riktig diagnose. Det betyr å definere, forenkle og forklare situasjonen, utfordringene og kompetansen dere har i dag. Det er viktig å erkjenne hva utfordringene er, før vi finner løsninger. Det er relevant å utføre arbeidsmiljøundersøkelser og kartlegginger som gir et helhetlig bilde av situasjonen.


4. Er den interne informasjonsflyten for dårlig?

Internkommunikasjon er en utfordring i alle selskaper. Jo større selskapet er, dess vanskeligere er det å sikre god intern informasjonsflyt. Som leder er det ditt ansvar at ditt selskap eller din avdeling er informert om gjeldende mål, og at alle vet hvordan de skal jobbe for å oppnå målet. Så hvordan løser du det?


5. Opplever dere høyt sykefravær uten å vite årsaken?

Det kan være vanskelig å peke på konkrete grunner til høyt sykefravær. Årsaken er gjerne sammensatt og handler ikke om én enkelt ting. Eksempler kan være uklar ledelse, dårlig informasjonsflyt og for dårlig definerte arbeidsoppgaver. Som leder må du være konkret og tydelig når du kommuniserer, slik at medarbeiderne dine ikke er i tvil om hva som forventes og hvilket ansvar hver enkelt her. 


6. Fungerer strukturen og beslutningsprosessene deres til å løse utfordringer?

Etter hvert som selskaper vokser hender det at organisasjonskartet og selskapsstrukturen blir uoversiktlig. Linjene og ansvarsfordeling kan bli uklare, og dermed fungerer ikke beslutningsprosessene slik de skal. Dette resulterer i flaskehalser som gjør at beslutninger tar uhensiktsmessig lang tid, eller blir tatt på feil grunnlag eller av feil person. Dette kan være virksomhetskritisk. Sørg for at dere har en solid struktur på plass slik at beslutningsprosessene går smidig, og beslutningstakerne tar beslutninger på korrekt grunnlag.

Kartlegg ressursene i din bedrift

Ved hjelp av disse spørsmålene kan vi kartlegge ressursene organisasjonen har i dag, for å danne grunnlaget for en ny strategi. Når den nye strategien er på plass iverksettes tiltak. Vi lager en plan og definerer mål som gjør at ressursene utnyttes på en best mulig måte.

Det er sjeldent mulig å løse komplekse utfordringer eller oppnå større mål med bare én enkel løsning – vi må finne den riktige kombinasjonen av tiltak. Vi har lang erfaring med å definere de riktige tiltakene, eller vi kan fungere som en rådgiver og støttespiller som tilrettelegger for vi sammen finner den beste løsningen.

Klar for å komme i gang?

Disse spørsmålene har forhåpentligvis gitt deg noen knagger slik at du kan komme i gang med ditt strategiarbeid. Ved å få på plass en solid grunnmur vil prosessen med organisasjonsutvikling og omstilling gå smidigere når dette kreves.

Hvis du trenger hjelp til å strukturere arbeidet, eller trenger en som leder dere gjennom hele prosessen, er det bare å ta kontakt med meg.

Jeg har 30 års erfaring som rådgiver, mentor og sparringspartner for store og anerkjente bedrifter, med svært gode referanser.

Du finner mer om hvordan jeg jobber med organisasjonsutvikling her.

Kontakt:

"(Påkrevd)" obligatorisk felt

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt om du er interessert i et samarbeid for økt lønnsomhet, større robusthet, eller konkrete endringsprosesser i din organisasjon. Sammen finner vi riktig løsning, og tilpasser tidsbruk, innhold og omfang etter deres situasjon og behov.