Tester og verktoy

Tester og verktøy vi bruker

Kvalitetssikrede verktøy og testmetoder, gi et nødvendig utgangspunkt for videre utvikling.

2 Tester og verktøy

Vi velger kun testmetoder som er godkjent, utprøvd og har etiske krav til gjennomføring. Det sikrer høy validitet og reliabilitet, og at dere kan være trygge på resultatene. Vi bruker kun lisensbaserte tester fra anerkjente leverandører, og alle tester er godkjent av DNV GL og gjennomgått av Norsk psykologforening.

Med rett bruk av personlighetstester kan man kartlegge egenskaper og personlighetstrekk, predikere atferd, avdekke utfordringer, og identifisere potensiale og forbedringsområder hos medarbeidere, ledere og aktuelle kandidater.

Personlighetstester er viktige verktøy i situasjoner der man skal rekruttere eller fylle nye roller, og de danner et solid utgangspunkt for utviklingsplaner. Testen skal gi en bedre selvinnsikt og forståelse av arbeidsplassen, og er et viktig kartleggingsverktøy før samtaler, tiltak og utvikling.

Ascend er en pakke vitenskapelig validerte kartleggingsverktøy fra Assessio. Metodene i Ascend-pakken gir deg et pålitelig grunnlag for beslutninger. Alle testene er gjennomgått og sertifisert av DNV GL – en uavhengig vurderingsinstans av psykometriske verktøy i de nordiske landene.

MAP:
Måler personlighet og predikerer atferd.

MAP-X:
Predikerer risikoatferd.

MATRIGMA:
Måler generell problemløsingsevne og predikerer arbeidsprestasjon.

MINT:
Måler integritet og pålitelighet, og predikerer kontraproduktiv atferd.

MATCH-V:
Muliggjør måling av individers verdier og preferanser, og matcher disse opp mot organisasjonens kulturprofil.

HAS:
De tre testene HPI, HDS og MVPI gir et helhetlig bilde av personlighet.

16PF:
Personlighetstest.

MBTI – STEP I og STEP II:
Preferanser for hvordan vi henter energi, håndterer informasjon, tar beslutninger og organiserer.

Jungiansk typeindeks (JTI):
Et ikke-evaluerende psykologisk verktøy.

Ravens Matriser:
Ikke-verbale evnetester for generelle evner.

CUT-E Shapes and Scales:
Nettbaserte tester for personlighet og evner/ferdigheter.

Personlighet, samhandlingsmønstre og lederkompetanse påvirker arbeidskulturen vår. Vi kan kartlegge arbeidsmiljøet- og kulturen på arbeidsplassen med anerkjente metoder, støtte og oppfølging.

360- og 180-graders lederevaluering.
Konstruktive tilbakemeldinger er viktig for at ledere skal kunne sammenligne oppfatningene de har av seg selv, med de oppfatningene andre har av dem. 360-graders lederevalueringer er kartlegginger som støtter ledere på alle nivåer i deres profesjonelle utvikling.

Dette tilbakemeldingssystemet brukes i medarbeidersamtaler for å bedre prestasjonene til de ansatte og til å vurdere deres styrker og utviklingsbehov.

Tilbakemeldingssystemet fører til økt selvbevissthet, gir de ansatte muligheten til å se sin atferd fra andres perspektiv og oppmuntrer dem til å sette seg mål og utvikle evnene sine. Ved hjelp av 360-graderssystemet kan bedrifter på en systematisk og grundig måte oppdage og utvikle de beste ledertalentene.

Løsningen er fleksibel og har flere tilnærminger, både på ansattnivå og på ledernivå, ferdiglagde eller skreddersydde.

I en etablert arbeidskultur eller midt i et krevende prosjekt, kan det være behov for enkle og effektive måter å kartlegge samspill og dynamikk. Vi benytter en rekke verktøy for å utfordre, utforske og utvikle arbeidskulturen deres.

Team Belbin:
Gir grunnlagt for å analysere og utvikle samspill og samarbeid i team.

Teamkompasset:
Verktøy for å best mulig utnytte ressursene i et team.

SPGR-modellen:
Moderne og fleksibelt arbeidsverktøy for å utvikle og styrke organisasjoner, team og ledere.

SWOT:
Kartlegging av styrker, svakheter, muligheter og trusler som utgangspunkt for personlig utvikling, eller når team skal finne- og fordele roller og arbeidsoppgaver.

Kjernekvadranten:
Rammeverk for å forstå sammenhengen mellom styrkene og talentene våre, samt de tilhørende fallgruvene, allergiene og utfordringene vi kan møte på.

Situasjonsbestemt ledelse:
Kartlegger- og ser på sammenhengen mellom medarbeiders motivasjon og kompetanse, for å kunne si noe om foretrukket lederstil.

FIRO-modellen:
The Fundamental Interpersonal Relations Orientation beskriver en rekke universelle prinsipper for hvordan samspill fungerer i en gruppe. Modellen gjør det lettere å forstå atferdsmønstre i møtet mellom mennesker.

Marit-Helen-Karing-4
Marit-Helen-Karing-4

Kontakt

Dette får du

  • Leser raskt dynamikk og situasjoner, og tar alltid nødvendige grep – selv om det er ubehagelig.
  • Unik kombinasjon av resultatorientering, forretningsfokus, og evne til å kommunisere på en varm og inkluderende måte.
  • Solide referanser fra omfattende prosesser og store konsern.
  • Mangfold av kvalitetssikrede partnere innen ulike fagfelt, som kan kobles på etter behov. For deg betyr det raske prosesser, og færre tråder å holde i.
  • Lisensierte og kvalitetssikrede tester med strenge krav til gjennomføring og håndtering av resultater.

Kontakt Oss