Personvern

1. Hvem vi behandler personopplysninger om

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger for brukere av Kåring Ledelse AS nettside. Vi innhenter og bruker personopplysninger til ulike formål avhengig av hva du foretar deg på nettsiden.

Nedenfor har vi gitt en oversikt over hvilke formål vi behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger vi behandler og det rettslige grunnlaget for behandlingen. Du finner også informasjon om hvem vi deler personopplysninger med, hvor lenge de lagres, dine rettigheter som registrert og sikkerhetstiltak vi har iverksatt.

2. Brukere av nettsiden

2.1 Henvendelser via nettsiden og vårt kontaktskjema

Dersom du henvender deg til oss via våre nettsider, ber vi deg oppgi personopplysninger som e-postadresse og telefonnummer. Dine personopplysninger brukes til å besvare din henvendelse. Behandlingen skjer på grunnlag av en berettiget interesse da behandlingen er nødvendig for å kunne yte service gjennom våre nettsider. Personopplysningene slettes løpende og vil aldri lagres lenger enn 6 måneder.

2.2 Nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev til e-postadresser fra personer som har bedt om å få vårt nyhetsbrev. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra den som ønsker å få tilsendt nyhetsbrevet, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Mottakere av nyhetsbrevet kan enkelt melde seg av tjenesten ved å benytte link som er inkludert i hver enkelt henvendelse. Personopplysningene lagres så lenge den som har samtykket ikke trekker sitt samtykke, jf. GDPR artikkel 17 nr. 1 bokstav b. Vi sletter personopplysningene når samtykket trekkes.

2.3 Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Denne nettsiden benytter informasjonskapsler til statistikk- og markedsføringsformål og vil kunne omfatte f.eks. IP-adresse, hvilke nettsider du laster ned, hvilken nettside du kom fra, tidspunkt m.m.

Statistikk-cookies hjelper eiere til å forstå hvordan besøkende kommuniserer med nettsteder ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt:

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.:

 

Du kan blokkere og tillate cookies gjennom innstillingene i nettleseren. Les mer om hvordan du kan gjøre dette på www.nettvett.no sine hjemmesider.

2.3.1 Besøksopplysninger

Det registreres informasjon om besøkende på vår nettside, f.eks. IP-adresse, hvilke nettsider du laster ned, hvilken nettside du kom fra, tidspunkt, lengden på besøket m.m. Besøksopplysninger behandles i forbindelse med alminnelig drift, ivaretakelse av sikkerhet, og videreutvikling av nettsidene. Behandlingen skjer på grunnlag av en berettiget interesse da det er nødvendig for å sikre optimal drift av nettsiden. Personopplysningene anonymiseres før bruk.

2.3.2 Google Analytics

Kåring Ledelse AS benytter analyseverktøyet Google Analytics for statistikkformål. Tjenesten benytter informasjonskapsler (cookies) til å registrer aktiviteter på nett. Din IP-adresse vil bli registrert for at vi skal få informasjon om trafikk og bruksmønstre på nettsiden, men vil anonymiseres før informasjonen lagres og benyttes for å utarbeide statistikk. Registreringen av IP-adressen før anonymisering skjer på grunnlag av en berettiget interesse da det er nødvendig for å sikre optimal drift av nettsiden. Informasjonskapselen til Google Analytics er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet.

1.3.3 Facebook pixel

Vi bruker Facebook pixel til å forbedre og videreutvikle nettsiden, gi brukerne relevant og tilpasset markedsføring og for å analysere effekten av markedsføringen – både på vår hjemmeside og Facebook. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra brukeren av nettstedet.

Facebook samler data fra vår bruk av Facebook Pixel og data fra andre kilder til å forbedre og tilpasse markedsføring som vises på deres nettsider eller via deres tjenester, for å forbedre systemene og for å tilby målingstjenester til tredjeparter som bruker Facebooks annonsetjenester. Du kan finne mer informasjon om hvordan Facebook håndterer informasjon de samler inn om deg her: https://www.facebook.com/about/privacy. Du kan registrere deg mot målrettede Facebook-annonser her: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings/?entry_product=ad_settings_screen

3. Sikkerhet

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger. Det er inngått avtaler som pålegger leverandører å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Tilgang til personopplysninger er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver.

Personopplysninger som er lagret i vårt IT-system vil kunne være tilgjengelige for oss eller for våre leverandører i forbindelse med oppdateringer av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) og vår rettslige forpliktelse til å ha tilfredsstillende internkontroll og informasjonssikkerhet, jf. GDPR artiklene 5 nr. 1, 24, 32 og 6 nr. 1 bokstav c.

4. Kategorier av mottakere av personopplysninger

Det vil kunne være aktuelt å utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter, leverandører av IT-tjenester og samarbeidspartnere. Vi gir ikke personopplysninger videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være at du har samtykket til det, at utleveringen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, at det foreligger lovgrunnlag som nødvendiggjør utlevering eller at vi har en tilstrekkelig berettiget interesse.

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Databehandlerne opptrer i henhold til inngått databehandleravtale.

Enkelte mottakere befinner seg i land utenfor EU og EØS. Overføring av personopplysninger skjer i henhold til GDPR kapittel V.

5. Dine rettigheter

5.1 Rett til å trekke tilbake samtykke

Dersom en behandling av dine personopplysninger bygger på samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke. Dersom samtykket trekkes tilbake, påvirker det ikke lovligheten av tidligere behandling som bygger på samtykket før det trekkes tilbake, se GDPR artikkel 7.

5.2 Rett til innsyn

Du har som hovedregel rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg, se GDPR artikkel 15. Retten til innsyn gjelder ikke for personopplysninger som nevnt i personopplysningsloven § 16, herunder for personopplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt.

For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om opplysninger som er nødvendige for å kunne kontrollere og bekrefte den registrertes identitet, jf. GDPR artikkel 12 nr. 6.

5.3 Rett til retting

Du kan etter GDPR artikkel 16 ha rett til å få uriktige personopplysninger om seg selv rettet. Du har som hovedregel også rett til å få ufullstendige personopplysninger komplettert, herunder ved å framlegge en supplerende erklæring.

5.4 Rett til å kreve behandling begrenset

Du kan etter personvernforordningen artikkel 18 nr. 1 ha rett til å kreve behandling av personopplysninger om deg begrenset. Dersom behandlingen er blitt begrenset skal den behandlingsansvarlige, med unntak for lagring, kun behandle personopplysningene på for behandlinger oppgitt i personvernforordningen art. 18 nr. 2. Dersom behandlingen har blitt begrenset har du rett til å bli underrettet før begrensningen oppheves.

5.5 Rett til å protestere mot behandling

Du har etter personvernforordningen artikkel 21 nr. 1 rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om deg som har grunnlag i berettiget interesse etter GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Kåring Ledelse AS kan fortsette å behandle personopplysningene dersom det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter og friheter eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

5.6 Rett til dataportabilitet

Du kan etter GDPR artikkel 20 ha rett til å motta personopplysninger om deg fra oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og har rett til å overføre opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

Du har rett til å få personopplysningene overført direkte fra oss til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig.

5.7 Rett til sletting («rett til å bli glemt»)

Du kan etter GDPR artikkel 17 ha rett til å få personopplysninger om deg slettet.

Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi har lovbestemt lagringsplikt eller fortsatt lagring er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

5.8 Begrensninger av dine rettigheter i lovgivningen

Dine rettigheter kan etter omstendighetene være begrenset i eller i samsvar med lov, se personvernforordningen artikkel 23.

6. Kontakt oss

Du kan ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring eller dersom du vil utøve dine rettigheter.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Kåring Ledelse AS. Representant for behandlingsansvarlig er daglig leder Marit-Helen Kåring.

Kontaktinformasjonen til Kåring Ledelse AS er:

Besøksadresse: House of Business, Oslo (etter avtale)

Postadresse: Botnegaten 11, 3112 Tønsberg

E-postadresse: marit-helen@karing.no

Telefon: +47 907 45 669

Organisasjonsnr.: 989 821 490

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig og senest innen en måned etter at henvendelsen er mottatt.

7. Rett til å klage til Datatilsynet

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

8. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

9. Google reCAPTCHA

Skjema på karing.no er beskyttet av Google reCAPTCHA v2, se vilkår og betingelser