trapp mini

Teamkompasset


Teamkompasset er utviklet av organisasjonspsykologene Thor Ødegård og Hallvard Ringstad. Kompasset er et verktøy for å utnytte best mulig teamets ressurser i de arbeidsoppgavene det står overfor. Det er direkte basert på JTI-profiler, som tar utgangspunkt i at menneskers preferanser og typebeskrivelser sier noe om hvilke roller og arbeidsoppgaver som passer best for den enkelte. 

Når ulike JTI-profiler blir koblet sammen i et team, kan vi bruke kompasset til å si noe om hvordan medlemmene i teamet vil fungere sammen sosialt, og hvilken evne teamet har til å løse arbeidsoppgaver.

Teamkompasset kan brukes til å jobbe med ulike sider ved teamet:

  • målfokuset 
  • den felles målforståelsen 
  • kommunikasjonsprosessene 
  • ledelsesfunksjonene 
  • rollemønsteret 
  • samspillet og de mellommenneskelige relasjonene 
  • problemløsning
  • kunnskap om og forståelse av konflikthåndtering

Her kan du lese mer om Teamkompasset:
https://www.optimas.no/team.htm
http://www.jungtype.com/index.htm