trapp mini

HAS


Hogan Assessment Systems (HAS) er en fellesbetegnelse på tester utviklet av Robert Hogan. HAS gir et helhetlig bilde av personligheten gjennom de tre testene Hogans personlighetsinventorium (HPI), Hogans deskriptive skalaer (HDS) og Motiver, verdier og preferanser indikator (MVPI).

Hogans personlighetsinventorium (HPI)

Hogans personlighetsinventorium danner et bilde av «den lyse siden» av personligheten. Den gir informasjon om personers sosiale egenskaper og de sidene som kommer til uttrykk i den alminnelige arbeidshverdagen. HPI inneholder syv primære personlighetsskalaer, og ut fra disse skalaene kan man utlede en rekke såkalte yrkesskalaer. Yrkesskalaene gir en konkret vurdering av hvor egnet kandidater er for spesifikke oppgaver og stillinger.

Hogans deskriptive skalaer (HDS)

Hogans deskripitive skalaer måler personers «mørke sider» og er basert på forskning om skadelig lederatferd. Verktøyet gir informasjon om hvordan en person reagerer på økt press, stress og usikkerhet, og hvordan dette kan gi seg utslag i både konstruktive og destruktive atferdsmønstre på arbeidsplassen. Destruktive atferdsmønstre kan undergrave lojaliteten, dempe engasjementet og redusere tilliten fra kollegaer, samarbeidspartnere og kunder.

Motiver, verdier, preferanser inventorium (MVPI)

Hvorfor mislykkes noen dyktige og kvalifiserte mennesker i sitt arbeid? Når blir individets styrke til en svakhet? Kan man forhindre at dette skjer? Forskning har vist at mennesker trives best når de arbeider i et miljø som er i overensstemmelse med deres egne grunnleggende verdier. Gjennom å kartlegge et individs indre drivkrefter kan du enkelt se om de sammenfaller med din virksomhet. MVPI kan også brukes til å kartlegge hele organisasjonen, og kan benyttes for å sette sammen team og grupper eller for å utvikle en felles kultur blant medarbeidere og ledere.

Her kan du lese mer om Hogan:
http://assessio.no/testverktoy/hogan-assessment-systems/
https://www.assessio.com/no/Test--Metode/Utvelgelse/Hogans-personlighetsinventorium/ 
http://www.hoganassessments.com